Skip to Content

Stypendia

Wydziałowa Komisja Doktorancka w dniu 25 października 2018 r. ogłasza ostateczne listy  rankingowe doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/19,

Jednocześnie informuje, że ostateczne listy  rankingowe doktorantów ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/19 zostały zaakceptowane przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego.

Zapraszamy do zapoznania się z ww. rankingami.

Informacje o możliwości odbioru decyzji zostaną przesłane drogą elektroniczną do doktorantów ubiegających się o przyznanie ww. stypendiów.

 


 

Wydziałowa Komisja Doktorancka w dniu 12 października 2018 r. ogłasza:

- wstępne listy  rankingowe doktorantów ubiegających się o przyznanie stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/19,

- wstępne listy  rankingowe doktorantów ubiegających się o przyznanie zwiększenia stypendium doktoranckiego w roku akademickim 2018/19.

Zapraszamy do zapoznania się z ww. rankingami.

 

Dokumentację dotyczącą postępowania w sprawie oceny wniosków o przyznanie stypendiów można będzie przeglądać w pok. 103 bud. A (ul. Uniwersytecka 22/26):

-        15 października 2018 r. (poniedziałek) w godzinach od 14:00 do 17:00,

-        16  października 2018 r. (wtorek) w godzinach od 12:00 do 14:00,

-        17 października 2018 r. (środa) w godzinach od 13:00 do 16:00.

 

 


 

Doktoranci studiów stacjonarnych mają prawo ubiegać się o następujące stypendia:
 

1. Stypendium doktoranckie termin składania wniosków upływa dnia 30 września 2018 r

 

- dla doktorantów z I roku (przyjętych na rok akademicki 2018/2019) rejestracja poprzez USOSWeb odbędzie się nie wcześniej niż 16 sierpnia br.

- dla doktorantów z lat: II – IV rejestracja poprzez USOSWeb odbędzie się nie wcześniej niż 13 sierpnia br. Wypełnienie formularza będzie możliwe po rozliczeniu roku akademickiego 2017/2018. Informujemy, że wydrukowany wniosek należy uzupełnić o dodatkowe dokumenty:

opinię opiekuna naukowego albo promotora,

kartę osiągnięć wraz z opinią opiekuna naukowego / promotora stanowiącą załącznik do szczegółowych kryteriów ubiegania sie o przyznanie stypendium doktoranckiego na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych na WPAE UWr

oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe

i złożyć w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Podyplomowych.

 

- Uchwała nr 104/VI/2018 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia liczby stypendiów doktoranckich w roku akademickim 2018/2019 oraz określenia wysokości pojedynczego stypendium doktoranckiego

 

- Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 30 sierpnia 2017 r w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

 

- Zarządzenie nr 100/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 70/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Zasad przyznawania i wypłacania stypendiów doktoranckich na stacjonarnych studiach doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim (z późniejszymi zmianami)

- Zarządzanie nr 14/2014 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2014 r. w sprawie określenia kryteriów wyłaniania doktorantów rekomendowanych do przyznania stypendium doktoranckiego,

- Załącznik do szczegółowych kryteriów ubiegania się o przyznanie stypendium doktoranckiego na Stacjonarnych Studiach Doktoranckich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.


2. Zwiększenie stypendium z dotacji podmiotowej termin składania wniosków upływa dnia 30 września 2018 r.:

- dla doktorantów I roku (przyjętych na rok akademicki 2018/2019) rejestracja poprzez USOSWeb odbędzie się nie wcześniej niż 16 sierpnia br.

Informujemy, że wydrukowany wniosek należy uzupełnić o opinię opiekuna naukowego albo promotora dla pierwszego roku

i złożyć w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Podyplomowych

- dla doktorantów z lat: II – IV rejestracja poprzez USOSWeb odbędzie się nie wcześniej niż 13 sierpnia br. Wypełnienie formularza będzie możliwe po rozliczeniu roku akademickiego 2017/2018. Informujemy, że wydrukowany wniosek należy uzupełnić o dodatkowe dokumenty:

opinię opiekuna naukowego albo promotora,

kartę osiągnięć w pracy badawczej i dydaktycznej doktoranta stanowiącą załącznik do szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych.

oraz dokumenty potwierdzające osiągnięcia naukowe

i złożyć w Sekcji Obsługi Studiów Doktoranckich i Podyplomowych.

 

 - Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego zarządzenia nr Nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych na Uniwersytecie Wrocławskim

- Zarządzenie nr 101/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 13 lipca 2018 r. zmieniające zarządzenie nr 73/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 czerwca 2017 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim (z późniejszymi zmianami)

- Zarządzenie nr 18/2018 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na pierwszym roku Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, mogących się ubiegać o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim,

- Zarządzenie nr 15/2014 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 czerwca 2014 r.w sprawie określenia szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych, mogących się ubiegać o przyznanie zwiększenia wysokości stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych w Uniwersytecie Wrocławskim,

- Załącznik do szczegółowych kryteriów wyłaniania grupy 30% najlepszych doktorantów na drugim i kolejnych latach Stacjonarnych Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych.


3. Stypendia dla najlepszych doktorantów oraz inne świadczenia pomocy materialnej dla doktorantów:

 Sekcja Pomocy Materialnej (pok. 2 bud. A).

 https://uni.wroc.pl/4764-2/wsparcie-dla-doktorantow/

 Wnioski w sprawie przyznania stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/2019 studenci i doktoranci WPAE zobowiązani są złożyć w Sekcji Pomocy Materialnej (pok. 2 bud. A,  ul. Uniwersytecka 22/26)  w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 września 2018 r.

 

 Zarządzenie nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego,

Zarządzenie nr 89/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 września 2016 r. zmieniające zarządzenie nr 59/2016 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 1 czerwca 2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu ustalania wysokości, przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla doktorantów Uniwersytetu Wrocławskiego,

 

  Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: www.prawo.uni.wroc.pl w zakładce "Studenci" Informacje i Ogłoszenia Sekcji Pomocy Materialnej.