Skip to Content

Rekrutacja

 

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 - serdecznie zapraszamy do zapoznania się z:


1. Uchwałą nr 3/I/2018 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 22 stycznia 2018 r., w sprawie określenia zasad przyjęć na I rok stacjonarnych i niestacjonarnych studiów doktoranckich nauk prawnych w roku akademickim 2018/2019

Liczba oferowanych miejsc na studia stacjonarne: 30

Liczba oferowanych miejsc na studia niestacjonarne: 30

 


 

IMMATRYKULACJA!

 

Serdecznie zapraszamy na immatrykulację, która odbędzie się w dniu 13 października 2017 r. (piątek) o godzinie 15:00 w sali 418 w bud. A (ul. Uniwersytecka 22/26).

 

Po immatrykulacji odbędzie się szkolenie z zakresu Uniwersyteckiego Systemu Obsługi Studenta (USOS).

Obecność obowiązkowa!

 

 


 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych w roku akademickim 2017/2018

 

 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych w roku akademickim 2017/2018

 

I    Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne, którzy przystąpili do egzaminu, ale nie zostali przyjęci na te studia, a w podaniu o przyjęcie na studia nie wyrazili woli studiowania na studiach niestacjonarnych, mogą złożyć taką deklarację w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego, tj. od dnia 21 września 2017 r. Do deklaracji należy dołączyć zgodę osoby proponowanej jako opiekun naukowy na podjęcie się tej funkcji, jeżeli nie została ona złożona wcześniej.

 

II    Osoby zainteresowane zapoznaniem się z dokumentacją postępowania rekrutacyjnego zapraszamy w terminach:

- 26 września 2017 r. w godzinach od 11:00 do 13:00, pok. 103 bud. A (ul. Uniwersytecka 22/26,Wrocław)

- 28 września 2017 r. w godzinach od 12:00 do 14:00, pok. 103 bud. A (ul. Uniwersytecka 22/26,Wrocław)

 

 


 

Doktorantom, którzy zostaną przyjęci na pierwszy rok Stacjonarnych Studiów Doktoranckich w roku akademickim 2017/2018 przysługuje prawo ubiegania się o stypendia. Szczegóły znajdują się w zakładce "stypendia".

 

_____________________________________________________________________________

Harmonogram rekrutacji na Studia Doktoranckie Nauk Prawnych na rok akademicki 2017/2018 

Miejsce rekrutacji:

- Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia, ul. Kuźnicza 46/47, 50-138 Wrocław, (pok. 103)

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRK (www.irka.uni.wroc.pl):

- od 1 maja 2017 r. do 4 września 2017 r

Termin składania dokumentów:

- od 5 czerwca 2017 r. do 7 września 2017 r

Termin oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej dla cudzoziemców na stacjonarne studia doktoranckie w roku 2017 zostały ogłoszone w Zarządzeniu Kierownika Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych z dnia 5 września 2017 r.

 


 

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018 - serdecznie zapraszamy do zapoznania się z:

Uchwałą nr 60/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2017 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2017/2018,

Zarządzeniem nr 53/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 28 kwietnia 2017 r. w sprawie procedury rejestracji kandydatów na studia doktoranckie w systemie INTERNETOWEJ REJESTRACJI KANDYDATÓW (IRK)  w Uniwersytecie Wrocławskim w roku akademickim 2017/2018

Zarządzeniem nr 10/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie ustalenia miejsc na stacjonarnych studiach doktoranckich przypisanych do jednostek organizacyjnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

Zarządzeniem nr 12/2017 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 14 czerwca 2017 r. w sprawie przygotowania postępowania kwalifikacyjnego na studia doktoranckie w roku akademickim 2017/2017

Liczba oferowanych miejsc na studia stacjonarne: 50

Liczba oferowanych miejsc na studia niestacjonarne: 50

 


 

Wzory dokumentów obowiązujących podczas rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2017/2018:

- podanie o przyjęcie na studia

- zgoda na podjęcie się funkcji opiekuna naukowego

- oświadczenie o realizacji obowiązków w zakresie badań naukowych, praktyk zawodowych oraz prac organizacyjnych

 

 


Zestawy pytań na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów zdających w 2017 roku egzamin ze specjalności:

 

- prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie,

- teoria i filozofia prawa oraz doktryny polityczne i prawne,

- nauka o administracji, prawo administracyjne ustrojowe, materialne i procesowe,

- prawo finansowe z elementami prawa administracyjnego i prawa cywilnego,

- nauki kryminologiczne,

- prawo cywilne materialne i procesowe oraz prawo pracy,

- historia państwa i prawa oraz prawo rzymskie,

- teoria ekonomii,

- międzynarodowe stosunki gospodarcze,

- finanse i rachunkowość.