Skip to Content

RekrutacjaSzanowni Państwo!

 

Uprzejmie zapraszamy na uroczystą immatrykulację dla doktorantów pierwszego roku Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Uroczystość odbędzie się dnia 1 października 2018 roku (poniedziałek) o godzinie 16:00 w sali nr 318  bud. A (ul. Uniwersytecka 22/26).

W trakcie immatrykulacji zostaną wydane legitymacje, przekazane informacje dotyczące funkcjonowania systemu USOS oraz zawarte zostaną umowy o warunkach pobierania opłat związanych ze świadczeniem usług edukacyjnych na studiach doktoranckich.

Obecność obowiązkowa.

 

 


Wyniki postępowania rekrutacyjnego na Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych w roku 2018/2019 - 2 tura

 


 

Harmonogram dodatkowej rekrutacji na Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych na rok akademicki 2018/2019:

  

Miejsce rekrutacji:

 - Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, (pok. nr 6)

 

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów–IRK2 (www.rekrutacja2018.uni.wroc.pl):

 - od 13.08.2018 r. do 09.09.2018 r.

 

Termin składania dokumentów:

 - od 27.08.2018 r. do 11.09.2018 r. 

 

Zgodnie z pkt V Załącznika do Uchwały  Nr 36/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019, jeżeli liczba kandydatów przekroczy limit miejsc na studiach niestacjonarnych, tworzy się listę rankingową. Kandydaci uszeregowani są na liście według kryterium wysokości średniej ocen uzyskanych w czasie studiów jednolitych magisterskich lub średniej wyciągniętej łącznie z ocen uzyskanych podczas studiów pierwszego i drugiego stopnia.

W ramach limitu przyjęci zostają ci kandydaci, którzy zajęli wyższe pozycje na liście rankingowej.

Liczba oferowanych miejsc na studia niestacjonarne: 15

  


 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na Niestacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych w roku 2018/2019.

 

 


 

Wyniki postępowania rekrutacyjnego na Stacjonarne Studia Doktoranckie Nauk Prawnych w roku 2018/2019.

 

I  Kandydaci ubiegający się o przyjęcie na studia stacjonarne, którzy przystąpili do egzaminu, ale nie zostali przyjęci na te studia, a w podaniu o przyjęcie na studia nie wyrazili woli studiowania na studiach niestacjonarnych, mogą złożyć taką deklarację w ciągu 7 dni od ogłoszenia wyników postępowania rekrutacyjnego, tj. od dnia 3 lipca 2018 r. Do deklaracji należy dołączyć zgodę osoby proponowanej jako opiekun naukowy na podjęcie się tej funkcji, jeżeli nie została ona złożona wcześniej.

 

II  Osoby zainteresowane zapoznaniem się z dokumentacją postępowania rekrutacyjnego zapraszamy w terminach:

- 5 lipca 2018 r. (czwartek) w godzinach od 13:00 do 16:00, pok. nr 4 (ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław)

- 6 lipca 2018 r. (piątek) w godzinach od 08:00 do 13:00, pok. nr 4 (ul. Uniwersytecka 22/26, Wrocław)

 

 


 

Harmonogram rekrutacji na Studia Doktoranckie Nauk Prawnych na rok akademicki 2018/2019 

Miejsce rekrutacji:

- Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego, Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia, ul. Uniwersytecka 22/26, 50-145 Wrocław, (pok. nr 6)

 

Termin elektronicznej rejestracji kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów - IRK2:

- od 03.04.2018 r. do 22.06.2018 r.

 

Termin składania dokumentów:

- od 04.06.2018 r. do 25.06.2018 r.  

 

Egzamin kwalifikacyjny odbędzie się w dniu 02.07.2018 r. Szczegóły podane są w Zarządzeniu Kierownika Studiów Doktoranckich.

Godziny oraz miejsce przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego określi kierownik studiów doktoranckich w zarządzeniu, które zostanie ogłoszone nie później niż 28.06.2018 r.

 

 


 

 

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019 - serdecznie zapraszamy do zapoznania się z:


1. Uchwałą nr 36/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019

2. Uchwałą nr 57/2018 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 maja 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie zasad rekrutacji na studia doktoranckie w Uniwersytecie Wrocławskim rozpoczynające się w roku akademickim 2018/2019

3. Zarządzeniem Nr 33/2018 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 marca 2018 r. w sprawie wprowadzenia Procedury rejestracji w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów (IRK2), Internetowej Rejestracji Cudzoziemców (IRC) oraz organizacji procesu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim, rozpoczynających się w roku akademickim 2018/2019

4. Zarządzeniem nr 10/2018 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia miejsc na stacjonarnych studiach doktoranckich przypisanych do jednostek organizacyjnych Wydziału

5. Zarządzeniem Kierownika Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie terminu i miejsca przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego oraz rozmowy kwalifikacyjnej dla cudzoziemców na stacjonarne studia doktoranckie w roku 2018

6. Zarządzeniem nr 15/2018 Dziekana Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 maja 2018 r. w sprawie powołania Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Studia Doktoranckie Nauk Prawnych w roku akademickim 2018/2019

Liczba oferowanych miejsc na studia stacjonarne: 30

Liczba oferowanych miejsc na studia niestacjonarne: 50

 


 

Wzory dokumentów obowiązujących podczas rekrutacji na studia doktoranckie na rok akademicki 2018/2019:

 

- podanie o przyjęcie na studia

- zgoda na podjęcie się funkcji opiekuna naukowego

- oświadczenie o realizacji obowiązków w zakresie badań naukowych, praktyk zawodowych oraz prac organizacyjnych

 

 


 

Zestawy pytań na część ustną egzaminu kwalifikacyjnego dla kandydatów zdających w 2018 roku egzamin ze specjalności:

 

- prawo konstytucyjne, międzynarodowe i europejskie,

- teoria i filozofia prawa oraz doktryny polityczne i prawne,

- nauka o administracji, prawo administracyjne ustrojowe, materialne i procesowe,

- prawo finansowe z elementami prawa administracyjnego i prawa cywilnego,

- nauki kryminologiczne,

- prawo cywilne materialne i procesowe oraz prawo pracy,

- historia państwa i prawa oraz prawo rzymskie,

- teoria ekonomii,

- międzynarodowe stosunki gospodarcze,

- finanse i rachunkowość.