Skip to Content

Organizacja

 

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 października 2017 r. weszło w życie Zarządzenie nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Załącznik nr 5 stanowią karty przebiegu studiów doktoranckich:

- część a oraz b obowiązuje doktorantów odbywających studia w Instytucie Nauk Ekonomicznych,

- część b obowiązuje doktorantów pozostałych jednostek Wydziału.

 

Przypominamy, że w celu rozliczenia roku 2017/2018 należy złożyć dwie karty przebiegu studiów (po jednej na każdy semestr) wraz z załacznikami, do dnia 15 września 2018 r.

 


 

Regulacje prawne

Uwaga!

Z dniem 1 października 2017 r. wchodzi w życie nowy Regulamin studiów doktoranckich (Uchwała nr 61/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego)

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący do dnia 30.09.2017 r.: (Uchwała nr 64/2015 - tekst jednolity)

 

Studia doktoranckie oraz zasady uzyskiwania stopni naukowych doktora regulowane są przez:

 • ustawę Prawo o szkolnictwie wyższym
 • ustawę o stopniach naukowych i tytule naukowym
 • rozporządzenie w sprawie studiów doktoranckich i stypendiów doktoranckich
 • rozporządzenie w sprawie kształcenia na studiach doktoranckich w uczelniach i jednostkach naukowych
 • rozporządzenie w sprawie szczegółowego trybu i warunków przeprowadzania czynności w przewodach doktorskim i habilitacyjnym...
 • uchwały Rady Wydziału o przewodach doktorskich (zamieszczone poniżej)

 


Cel studiów

Celem studiów doktoranckich nauk prawnych jest uzyskanie przez ich uczestników specjalistycznej wiedzy z dziedziny nauk prawnych i ekonomii, prowadzenie badań naukowych i działalności dydaktycznej oraz przygotowanie rozprawy doktorskiej i uzyskanie stopnia naukowego doktora.

 
Stopnie naukowe
Uczestnicy Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego mogą uzyskiwać stopnie naukowe doktora w dziedzinie nauk prawnych, w dwóch dyscyplinach naukowych: prawo oraz nauki o administracji.
Ponadto we współpracy z Uniwersytetem Ekonomicznym kształcimy doktorantów w naukach ekonomicznych, którzy na podstawie umowy łączącej nasze uczelnie mogą uzyskiwać stopnie naukowe doktora w dziedzinie ekonomii.
 

 
Tryby studiów
Studia prowadzone są w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym. Program zajęć dla obu trybów studiów jest zbliżony; liczba zajęć na studiach niestacjonarnych jest nieznacznie mniejsza.
Zajęcia dla obu trybów studiów odbywają się w tygodniu w godzinach popołudniowych (jeden lub dwa dni w tygodniu; w godzinach od 15 do 20).
Doktoranci uczestniczący w studiach obu trybów w ramach swoich praktyk zawodowych prowadzą zajęcia dydaktyczne. Zajęcia te mogą odbywać się w tygodniu (przed południem lub po południu) oraz w weekendy; decyduje o tym kierownik jednostki dydaktycznej, w której doktorant odbywa studia.
Studia stacjonarne są nieodpłatne.
Studia niestacjonarne są płatne; opłata dla studentów, którzy podejmują studia na I roku w roku akademickim 2013/2014 wynosi 7.400 zł za rok studiów.
 

 
Obowiązki uczestnika studiów
Uczestnik studiów doktoranckich ma obowiązki określone planem tych studiów:
a) uczestnictwo w zajęciach przewidzianych planem studiów i uzyskiwanie wymaganych zaliczeń,
b) prowadzenie badań naukowych i składanie z nich sprawozdań,
c) praktyka zawodowa w postaci prowadzenia zajęć dydaktycznych lub uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez nauczyciela akademickiego,
d) odbywanie dyżurów konsultacyjnych,
e) uczestnictwo w konferencjach naukowych i wykładach gościnnych,
 
Ponadto uczestnik studiów stacjonarnych ma obowiązek udziału w pracach organizacyjnych i administracyjnych jednostki, w której odbywa studia.
Szczegółowe informacje o tych obowiązkach zamieszczone są w zakładce Program.
 


 
Administracja studiów
Kierownikiem Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych jest dr hab. Tomasz Kalisz, prof. nadzw. UWr.
Sprawy administracyjne prowadzi Sekcja Obsługi Studiów Doktoranckich i Innych Form Kształcenia. Dalsze informacje zawarte są w zakładce Kontakt.
 

Jednostki dydaktyczne Wydziału 

Doktorant odbywa studia w jednostce dydaktycznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Jednostkami tymi są:  

 • Zakład Nauki Administracji
 • Zakład Postępowania Administracyjnego i Sądownictwa Administracyjnego
 • Zakład Prawa Administracyjnego
 • Zakład Publicznego Prawa Gospodarczego
 • Zakład Prawa Konkurencji i Regulacji Sektorowej
 • Zakład Porównawczej Administracji Publicznej
 • Zakład Postępowania Cywilnego
 • Zakład Prawa Cywilnego i Prawa Międzynarodowego Prywatnego
 • Zakład Prawa Gospodarczego i Handlowego
 • Zakład Prawa Pracy
 • Katedra Doktryn Politycznych i Prawnych
 • Katedra Kryminalistyki
 • Katedra Kryminologii i Nauk o Bezpieczeństwie
 • Katedra Postępowania Karnego
 • Katedra Prawa Finansowego
 • Katedra Prawa Karnego Materialnego
 • Zakład Prawa Karnego Wykonawczego
 • Katedra Prawa Konstytucyjnego
 • Katedra Prawa Międzynarodowego i Europejskiego
 • Zakład Prawa o Wykroczeniach, Karnego Skarbowego i Gospodarczego
 • Katedra Teorii i Filozofii Prawa
 • Centrum Badań Problemów Prawnych i Ekonomicznych Komunikacji Elektronicznej
 • Zakład Historii Administracji
 • Zakład Historii Państwa i Prawa Polskiego
 • Zakład Powszechnej Historii Państwa i Prawa
 • Zakład Prawa Rzymskiego
 • Zakład Międzynarodowych Stosunków Ekonomicznych
 • Zakład Myśli Ekonomicznej
 • Zakład Ogólnej Teorii Ekonomii
 • Zakład Polityki Gospodarczej
 • Zakład Statystyki i Badań Operacyjnych
 • Zakład Zarządzania Finansami

 

AttachmentSize
Przewody doktorskie - uchwała RW z 25.01.2010.doc49.5 KB
Przewody doktorskie - uchwała RW z 23.01.2012 r..docx24.35 KB