Skip to Content

Organizacja

 

 

SZKOŁA  DOKTORSKA  UNIWERSYTETU   WROCŁAWSKIEGO

 

1. Zarządzenie nr 25/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 2 kwietnia 2019 r. w sprawie utworzenia Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

2. Zarządzenie  nr 75/2019 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie utworzenia kolegiów Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

3. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 134/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego

3a. Obwieszczenie Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 29 kwietnia 2022 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Nr 134/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie regulaminu Szkoły Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego - obowiązujący od 01.10.2022 r.

4. Uchwała nr 131/2019 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie trybu postępowania w sprawach o nadanie stopni naukowych  doktora i doktora habilitowanego w Uniwersytecie Wrocławskim

5. Zarządzenie nr 54/2020 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie dokumentacji przebiegu kształcenia w Szkole Doktorskiej w Uniwersytecie Wrocławskim

6. Uchwała nr 82/2020 Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powoływania promotora pomocniczego w postępowaniach o nadanie stopnia doktora nauk prawnych

7. Zarządzenie nr 25/2021 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 3 marca 2021 r. w sprawie ustalenia harmonogramu przeprowadzenia oceny śródokresowej doktorantów kształcących się w Szkole Doktorskiej Uniwersytetu Wrocławskiego oraz wprowadzenia wzorów dokumentów wymaganych w procedurze oceny śródokresowej, z późn. zmianami

 

WZORY DOKUMENTÓW

 

 

 

 

STUDIA DOKTORANCKIE NAUK PRAWNYCH

 

 


INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZEWODÓW DOKTORSKICH, wszczętych przed dniem 30 kwietnia 2019 r. (tzw. „stary tryb”):

- Informacja dot. tzw. starych przewodów doktorskich

- Pismo  do podmiotów dotyczące zakończenia-przewodów doktorskich do dnia 31  grudnia 2023 r.


 

Uchwała nr 45/XII/2019 Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 16 grudnia 2019 r.  w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych dla doktorantów, którzy rozpoczęli studia doktoranckie przed rokiem 2019/2020 i którym nie wszczęto przewodu doktorskiego  w terminie do 30 kwietnia 2019 r.  na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego

 Uchwała nr 82/2020 Rady Dyscyplin Naukowych Nauki Prawne oraz Ekonomia i Finanse na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 23 listopada 2020 r. w sprawie powoływania promotora pomocniczego w postępowaniach o nadanie stopnia doktora nauk prawnych

 

 


 

Szanowni Państwo!

 

Uprzejmie informujemy, że z dniem 2 października 2017 r. weszło w życie Zarządzenie nr 103/2017 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie dokumentacji przebiegu studiów w Uniwersytecie Wrocławskim.

 

Załącznik nr 5 stanowią karty przebiegu studiów doktoranckich:

- część a oraz b obowiązuje doktorantów odbywających studia w Instytucie Nauk Ekonomicznych,

- część b obowiązuje doktorantów pozostałych jednostek Wydziału.

 

Przypominamy, że w celu rozliczenia roku 2021/2022 należy złożyć dwie karty przebiegu studiów (po jednej na każdy semestr) wraz z załacznikami, do dnia 15 września 2022 r.

 


 

Regulacje prawne:

 

Z dniem 1 października 2017 r. wchodzi w życie nowy Regulamin studiów doktoranckich (Uchwała nr 61/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego)

 

Uchwała nr 118/2017 Senatu Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 27 września 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu studiów doktoranckich w Uniwersytecie Wrocławskim

 

 

  

Regulamin studiów doktoranckich obowiązujący do dnia 30.09.2017 r.: (Uchwała nr 64/2015 - tekst jednolity)

 


 

 
Administracja Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych / Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych
Kierownikiem Studiów Doktoranckich Nauk Prawnych oraz Kolegium Doktorskiego Nauk Prawnych jest dr hab. Tomasz Kalisz, prof.  UWr.
Sprawy administracyjne prowadzi Dziekanat.
Dalsze informacje zawarte są w zakładce Kontakt.
 
 

 
 
Jednostki dydaktyczne Wydziału 

Doktorant odbywa kształceniew jednostce dydaktycznej Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii. Wymienione są one na stronie: https://prawo.uni.wroc.pl/instytuty-i-katedry